Algemene voorwaarden atelier en sculpturen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Het restauratieatelier en bedrijf met de handelsnaam DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V., gevestigd te Leiderdorp, KvK nr.: 63544059 te Den Haag.

1.2. Opdrachtgever of Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. een overeenkomst sluit;

1.3. Werkzaamheden: de conservering, het restaureren en het herstellen van objecten van kunst en cultureel erfgoed, alsmede het geven van adviezen, het leveren van goederen en het verlenen van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en bindend voor alle opdrachten die DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is overeengekomen en vormen een onlosmakelijk onderdeel hiervan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V., waarbij derden betrokken worden. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht een (voorafgaande) verwijzing naar eventuele voorwaarden van de opdrachtgever of naar andere algemene voorwaarden. De voorwaarden van de opdrachtgever of verwijzing naar derden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. zijn aanvaard.

2.2. Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

3.1. Aanbiedingen en offertes van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. zijn steeds vrijblijvend. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3.3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

3.6. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gerechtigd een honorarium in rekening te brengen voor het uitbrengen van een offerte, indien zulks van tevoren aan opdrachtgever is meegedeeld. Voor zover opdrachtnemer ten behoeve van de offerte kosten heeft te maken, zijn deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 4: Overeenkomst, inhoud, annulering

4.1. Elke overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtverlening door opdrachtgever en acceptatie door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V.. Bij gebreke van schriftelijke acceptatie door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen op het tijdstip dat DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. een aanvang neemt met zijn werkzaamheden.

4.2. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. zal de werkzaamheden naar beste weten en kunnenuitvoeren, gebruikmakend van de stand der wetenschap zoals die op enig moment kenbaar is, en met inachtneming van de Ethische Code zoals die ten tijde van het uitbrengen van de offerte dan wel, indien een overeenkomst wordt gesloten zonder dat voordien een offerte is uitgebracht, bij het aangaan van de overeenkomst, door de algemene ledenvergadering van Restauratoren Nederland is vastgesteld.

4.3 DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is te allen tijde, bij de uitvoering van de overeenkomst, gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen van de overeengekomen vergoeding en/of de te maken kosten en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het tijdstip dat vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.4. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten gevolge van aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. onbekende omstandigheden of door overmacht, de overeenkomst niet uitvoerbaar is, heeft DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

4.5. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van wederpartij c.q. opdrachtgever. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd om namens wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.

4.6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. verstrekte gegevens over het te behandelen voorwerp en bewaaromstandigheden. Hij zal meer in het bijzonder zijn kennis van gebreken in dat voorwerp zo tijdig aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. meedelen dat deze bij het uitbrengen van een offerte of bij het uitvoeren van de overeenkomst daarmee rekening kan houden.

4.7. Wijzigingen, niet beperkt tot verslechteringen, in de conditie van het object waarop een offerte betrekking heeft, ontstaan tussen het uitbrengen van de offerte en de aanvaarding van de opdracht geeft DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. het recht de overeenkomst niet te aanvaarden dan wel te beëindigen of deze op gewijzigde condities te aanvaarden en uit te voeren mits hij die gewijzigde condities aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt en deze niet terstond schriftelijk heeft laten weten van voortzetting van de overeenkomst af te willen zien. In geval van beëindiging is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de tot dan door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gemaakte kosten en tot betaling van de tot dan opgebouwde honorariumaanspraken.

4.8. Indien tijdens het uitvoeren van de overeenkomst door aan het voorwerp van de overeenkomst gerelateerde omstandigheden de overeengekomen werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, zal DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. dat aan opdrachtgever melden. Bij gebreke van overeenstemming over het voortzetten van de overeenkomst, al dan niet op gewijzigde condities, zal de overeenkomst zijn beëindigd, in welk geval opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de tot dan door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gemaakte kosten en betaling van de tot dan opgebouwde honorariumaanspraken.

4.9. Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In dat geval is hij gehouden om aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. de door hem gemaakte kosten te vergoeden en het aan de werkzaamheden tot het tijdstip van annulering verbonden honorarium te betalen. Voorts is opdrachtgever in dat geval gehouden om DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. de gederfde winst en/of het geleden verlies te vergoeden, alsmede DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. te vrijwaren tegen aanspraken van derden als gevolg van het beëindigen van de opdracht.

Artikel 5: Wijziging in opdracht, levertijd.

5.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds gezamenlijk besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien dit leidt tot meerwerk, dan brengt DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Deze aanvullende opdracht zal schriftelijk en/of digitaal aan opdrachtgever worden bevestigd. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is hiertoe gerechtigd indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die niet aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. kunnen worden toegerekend. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van kosten worden evenzeer verrekend; een wijziging die leidt tot een lagere tijdsbesteding door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. leidt slechts tot verlaging van de overeengekomen honorariumaanspraak indien DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

5.2. Voor zover een levertijd is overeengekomen, zal deze geacht zijn stilzwijgend te zijn aangepast aan door opdrachtgever verlangde en door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. geaccepteerde wijzigingen van de overeenkomst.

5.3. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd om specificaties van te gebruiken of te leveren producten te wijzigen in producten die in geringe mate afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen.

5.4. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd om andere producten te gebruiken of te leveren dan die waarop de overeenkomst of de offerte betrekking had en daar in meer dan in geringe mate van afwijken, na opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld.

5.5. Opgegeven levertijden gelden immer bij benadering en nimmer zal een levertijd kunnen gelden als een fatale termijn.

5.6. De werkzaamheden van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gelden als voltooid op het tijdstip dat DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. dat aan opdrachtgever meedeelt. Vanaf dat tijdstip verblijven de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft voor rekening en risico van opdrachtgever bij DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V..

5.7. Indien opdrachtgever niet binnen tien werkdagen na kennisgeving van de voltooiing van de opdracht deze voorwerpen onder zich heeft genomen, is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gerechtigd om een bewaarloon in rekening te brengen overeenkomstig het in de branche geldende tarief.

Artikel 6: Duur, opschorting en ontbinding

6.1. Elke overeenkomst tussen DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. en de wederpartij wordt aangegaan voor zolang de werkzaamheden duren, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.

6.2. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.3. Indien DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gerechtigd de overeenkomst terstond te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.6. In geval van liquidatie, van (het aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever c.q. de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.7. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan.

6.8. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Prijs, prijswijziging en betaling

7.1. De door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. opgegeven prijzen zijn, tenzij anders bepaald, exclusief BTW en exclusief eventuele kosten van assurantie, transport, administratiekosten, installatie en verpakking.

7.2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is, ook al geschiedt dit vanwege onvoorzienbare omstandigheden, is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

7.3. Opdrachtgever is gehouden tot directe betaling van het verschuldigde bij het in ontvangst nemen van het voorwerp of de voorwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat betaling niet geschiedt bij aflevering en geen andere termijn is overeengekomen dan wel door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is vastgesteld, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

7.4. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gerechtigd bij niet-betaling of niet-tijdige betaling, althans niet volledige betaling van het factuurbedrag, na de vervaldatum een rente te berekenen van 1,5% per kalendermaand of gedeelte daarvan, onder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens komen ten laste van opdrachtgever de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingsmaatregelen, waaronder kosten van recherche, informatie en aanmaningskosten, advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. voor het geldend maken van haar rechten voortvloeiend uit deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 350.

7.5. Ingeval van betalingsverzuim zoals genoemd in 7.3. is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gerechtigd in elk geval haar prestatieplicht uit hoofde van de overeenkomst ten aanzien waarvan de opdrachtgever tekort schiet op te schorten. Bij uitblijven van betaling is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.6. Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van Wederpartij niet op.

7.7. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is te allen tijde gerechtigd het voorwerp of de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft terug te nemen, wanneer opdrachtgever in verzuim is. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is door opdrachtgever gemachtigd om zich toegang te verschaffen tot de plaats waar het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden of waarvan in redelijkheid aangenomen kan worden dat zij zich daar bevinden.

Artikel 8: Retentierecht

8.1. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever alle kosten en honoraria waarop DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. aanspraak heeft ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, onder zich te houden tot het tijdstip dat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. heeft voldaan.

8.2. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd om, wanneer opdrachtgever ter zake van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is en niet binnen dertig dagen na daartoe te zijn aangemaand aan zijn verplichtingen voldoet, het voorwerp of de voorwerpen bestens te verkopen en is onherroepelijk daartoe gemachtigd. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is bevoegd om met de opbrengst van de verkoop al zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen en is gehouden tot afdracht van het meerdere binnen dertig dagen na ontvangst van de koopprijs.

Artikel 9: Vrijwaringen

9.1. De opdrachtgever vrijwaart DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. toerekenbaar is. Indien DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10: Reclame

10.1. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gehouden om, tijdens de uitvoering van de overeenkomst wanneer DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. daarom verzoekt en voorts terstond na voltooiing van de werkzaamheden, het voorwerp of de voorwerpen waarop de overeenkomst betrekking heeft te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

10.2. Opdrachtgever wordt geacht de staat van het voorwerp of de voorwerpen te hebben geaccepteerd en ziet af van alle aanspraken terzake, indien hij niet binnen één maand nadat hij het voorwerp of de voorwerpen heeft geïnspecteerd dan wel had kunnen inspecteren, schriftelijk aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. bezwaren kenbaar heeft gemaakt.

10.3. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. dient te allen tijde in staat te worden gesteld het voorwerp te inspecteren naar aanleiding van bezwaren.

10.4. Opdrachtgever dient, bij gebleken bezwaren, DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. in staat te stellen te allen tijde de werkzaamheden die nodig zijn voor herstel of voltooiing uit te voeren, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen aanspraak kan maken op herstel, voltooiing of schadevergoeding.

10.5 De werkzaamheden van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. gericht op het uitvoeren van een inspanningsverplichting, hetgeen met zich meebrengt dat opdrachtgever geen aanspraken geldend kan maken indien het voorwerp of de voorwerpen na uitvoering van de werkzaamheden niet voldoet of voldoen aan de redelijke verwachtingen die partijen of één van hen bij het aangaan of bij het uitvoeren van de overeenkomst daaromtrent hebben. Enige mededeling van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. over het resultaat of de houdbaarheid daarvan zal niet mogen worden uitgelegd als een garantie, tenzij DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. dat uitdrukkelijk en schriftelijk heeft laten weten.

Artikel 11: Aankomst objecten in atelier, vervoer en emballage

11.1. Objecten waarop de overeenkomst betrekking heeft worden, na aankomst in het atelier van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V., gezamenlijk door opdrachtgever en DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V uitgepakt. Indien opdrachtgever, na daartoe te zijn uitgenodigd, niet aanwezig is bij het uitpakken, zal DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. niet aansprakelijk zijn voor enige schade die bij of door dat uitpakken optreedt en wordt de staat van dat object of die objecten vermoed te zijn overeenkomstig de bevindingen van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V..

11.2. Objecten waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben reizen te allen tijde voor rekening en risico van opdrachtgever ongeacht het ter zake op de vervoersdocumenten vermelde.

11.3.Indien naar het oordeel van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. speciale emballage noodzakelijk is ter bescherming van de objecten, wordt deze emballage tegen kostprijs aan opdrachtgever in rekening gebracht en niet teruggenomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van Wederpartij of het door Wederpartij beoogde doel of termijn niet verwezenlijkt wordt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

12.2. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de hem toevertrouwde objecten waarop de overeenkomst of de offerte betrekking hebben, noch tijdens het transport daarvan, noch tijdens de uitvoeringswerkzaamheden of de opslag van die objecten, en opdrachtgever dient desgewenst zelf voor passende verzekering zorg te dragen, een en ander

behoudens voor zover opdrachtgever en DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. schriftelijk anders zijn overeengekomen.

12.3. De aansprakelijkheid van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. uit hoofde van de overeenkomst met Wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gezien de omvang van de schade, in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar is te allen tijde beperkt tot ten hoogste twee maal de waarde bedraagt van het aan de uitvoering van de opdracht verbonden honorarium, exclusief kosten, dan wel tot het bedrag dat DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt, indien laatstgenoemd bedrag lager is.

12.4. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht of van handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde derden. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gehouden om, wanneer terzake een schadeaanspraak jegens een derde geldend zou kunnen worden gemaakt, die aanspraak over te dragen aan opdrachtgever die voor eigen rekening en risico die aanspraak kan vervolgen. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is evenwel gerechtigd om in voorkomende gevallen een overeenkomst met een derde te sluiten waarbij die derde zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor handelen of nalaten van personeelsleden, behoudens in het geval dat voor dat handelen of nalaten een verzekering is afgesloten. In dat geval is de aansprakelijkheid van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. beperkt tot het bedrag dat onder de desbetreffende polis wordt uitgekeerd.

12.5. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is niet aansprakelijk voor schade, aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is), brand, storingen aan en verlies van apparaten of hulpmiddelen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. tot uitvoering van de opdracht opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 12 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

13.1. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de werkzaamheden, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.

13.2. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. of in opdracht van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s verblijven bij DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V.. Het is de wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van wederpartij en na toestemming van en volledige betaling aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V.. Voor elke openbaarmaking of verveelvoudiging in strijd hiermee is opdrachtgever aan DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten belope van € 10.000,- onverminderd deaanspraak van DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. op schadevergoeding.

13.3. Het is DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. toegestaan hem of in zijn opdracht vervaardigde ontwerpen, tekeningen, monsters, documentatie en foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen ten behoeve van de promotie van zijn bedrijfsmatige activiteiten en ten behoeve van publicaties van voorlichtende of wetenschappelijke aard.

13.4. Elke vermelding of publicatie door DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V., al dan niet gestaafd door documentatie en/of certificaten, geschiedt naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de op dat moment voor een ieder kenbare stand der wetenschap.

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

12.2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, drie maanden, te rekenen vanaf de

dag van de afronding van de werkzaamheden.

Artikel 15. Vindplaats en Wijzigingen AV

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker. DE VINK RESTAURATIEWERKEN B.V. is gerechtigd te allen tijde deze voorwaarden te wijzigen. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.